09153380648

نوشته هایی با برچسب "اضطراب"

مرگ و ناهنجاری روانی

اتو رنک 〈روانکار〉 می گوید روان نژند 〈یک نوع اختلال روانی〉 کسی است که: وام 〈زندگی〉 را نمی پذیرد تا مجبور به پرداخت بدهی 〈مرگ〉 نشود.     باور به استثنا بودن 〈آسیب پذیر نبودن، خودبسندگی و خود کفایی〉 و همینطور...