09153380648

نوشته هایی با برچسب "احساس خوشبختی"

چقدر آماده هستی؟

چقدر آماده این؟ حتما می پرسین برای چی یا برای چه کاری؟     برای درس خوندن؟ برای کار کردن؟ برای ازدواج کردن؟ برای بچه دار شدن؟ برای طلاق گرفتن؟ برای قوی بودن؟ برای مستقل شدن؟ برای دست کشیدن؟ برای شروع...

خوشبختی به دنبال تغییر

  خوشبختی از نظر هرکسی متفاوته یکی میگه خوشبختی برای من یعنی داشتن عشق واقعی یکی میگه خوشبختی فقط و فقط داشتن پوله یکی میگه خوشبختی یعنی اینکه سالم باشی یکی میگه خانواده خوب داشته باشی یکی میگه بچه دار شدن یکی میگه...