09153380648

آرشیو "پرسشنامه ها"

پرسشنامه سرسختی روانشناختی

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا   سرسختی یعنی مجموعه ای از بازخوردها و مهارت هایی که شجاعت رویارویی با موقعیت های تنش آور زندگی را به وجود می آورند. یعنی اینکه شما وقتی با یک موقعیت تنش آور و سخت در زندگیتون رو به رو...

آزمون وضعیت زناشویی

«پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست (GRIMS)»   این پرسشنامه توسط راست و همکاران (1998) ساخته شده است و برای ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی به کار برده می شود. پرسشنامه گریمس دارای 28 عبارت است که در مقابل هر جمله 4 گزینه...