09153380648

آرشیو "حوزه فعالیت"

درمان فردی

درمان فردی شامل مواردی از جمله: افسردگی، اضطراب، استرس، خشم، ناتوانی در تصمیم گیری، مشكلات بین فردی، روابط با خانواده و دوستان، مشكلات مربوط به حضور در محل كار یا تحصیل، مشكلات سازگاری با زندگی، درگیری های شخصی و عاطفی...

خانواده درمانی

دستیابی به جامعه سالم در گرو خانواده سالم و دستیابی به خانواده سالم در گرو افرادی است که از سلامت روانی مطلوبی برخوردار باشند. ورود به نظام خانواده برعکس سایر نظام های اجتماعی از طریق تولد، به فرزندی گرفتن و ازدواج ممکن...

زوج درمانی

اصطلاح زوج درمانی در برابر درمان فردی يا گروهی به رویکردهایي اشاره دارد که به بهبود عملکرد دو فرد درون یک بافت ارتباطی متقابل می پردازند. گرچه زوج درمانی منحصر به رابطه دونفره و خاص تأکید دارد، اما یک رویکرد مبتنی بر بافت...