پرسشنامه خود متمایزسازی

تمایزیافتگی یعنی فرد بتواند بین کارکردهای عقلی و احساسی خود با صمیمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند. افراد تمایزیافته تواناییتفکیک میان عقل و احساس را دارند.

بوئن معتقد است که افراد همسری  را برمی گزینند که سطح تفکیک آن ها به اندازة خودشان باشد پس تعجبی نخواهد داشت که اشخاص نسبتا نامتمایز، همسر کسی شوند که به همان اندازه با خانوادة اصلی خود امتزاج (آمیختگی) دارند. هر چه امتزاج خانواده بیشتر باشد، احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری و اختلال در عملکرد بیشتر خواهد شد (گلدنبرگ، ۲۰۰۰).

یعنی هرچقدر رابطه و وابستگی شما به خانواده یا اطرافیانتان بیشتر باشد، هرچقدر با انها آمیختگی بیشتری داشته باشید، بیشتر دچار اضطراب و بی ثباتی در زندگی می شوید.

 

پرسشنامه خود متمایزسازی اسکورن و فراید لندر (۲۰۰۳)

این سوالات مربوط به افکار و احساسات شما درباره خودتان و ارتباط شما با دیگران است. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر یک عبارت به طور کلی در مورد شما صحیح است. دور شماره یا گزینه مرتبط دایره بکشید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود، (مثلا یک یا هر دو والدین شما فوت شده اند) لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت، پاسخ دهید.

 

ردیف

شرح سوال

خیلی در مورد من صحیح است

هرگز در مورد من صحیح نیست

۱ به نظر دیگران من خیلی احساساتی هستم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲ احساساتم را نسبت به افرادی که برایم مهم هستند به سختی بیان می کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳ اغلب احساس می کنم به خانواده ام وابسته ام ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴ حتی در شرایط استرس زا نیز آرامش خودم را حفظ می کنم. ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۵ معمولا وقتی کار بزرگی را شروع می کنم دوست دارم از سوی دیگران تشویق شوم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۶ زمانیکه یکی از نزدیکانم نا امیدم می کند برای یک لحظه با او احساس بیگانگی می کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۷ هر مسئله ای در زندگی ام رخ دهد مطمئنم که اعتماد به نفسم را از دست نمی دهم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۸ زمانی که دیگران می خواهند به من خیلی نزدیک شوند، دوست دارم از آن ها فاصله بگیرم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۹ دوست دارم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۰ ای کاش تا بدین حد احساساتی نبودم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۱ معمولا رفتارم را به خاطر دیگران تغییر نمی دهم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۲ همسرم در بعضی از مسائل نمی تواند احساسات مرا درک کند. ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۳ وقتی همسرم از من انتقاد می کند، ضربه روحی به من وارد میشود ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۴ در یک لحظه احساساتی شده و تصمیماتی می گیرم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۵ وقتی با کسی بحث می کنم می توانم افکارم را در مورد مسئله مورد بحث از احساسانم نسبت به او جدا کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۶ وقتی دیگران به من خیلی نزدیک می شوند معمولا احساس ناراحتی می کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۷ احساس می کنم در زندگی احتیاج دارم دیگران از من راضی باشند ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۸  گاهی احساس می کنم سوار قطار هوایی هیجان انگیزی هستم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۱۹ هیچ دلیلی وجود ندارد که به خاطر چیزهایی که نمی توانم تغییری دهم ناراحت شوم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۰ من نگران از دست دادن استقلالم در ارتباط های بیرونی هستم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۱ نسبت به دیگران بسیار حساس می باشم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۲ اغلب سعی می کنم مطابق انتظارات خانواده ام رفتار نمایم. ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۳ تقریبا آدم خود خواهی هستم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۴ اغلب احساس می کنم همسرم انتظارات زیادی از من دارد ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۵ اغلب با دیگران به دلیل راضی کردن آن ها از خودم موافقت می نمایم (راضی می شوم) ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۶ اگر با همسرم بحثی داشته باشم همه آن روز تحت تاثیر قرار می گیرم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۷ توانایی گفتن نه به دیگران را دارم حتی وقتی که احساس می کنم از سوی آن ها تحت فشار     می باشیم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۸ وقتی که یکی از ارتباط هایم خیلی صمیمی می شود احساس میکنم می خواهم از آن موقعیت فرار کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۲۹ بحث با والدین یا نزدیکانم هنوز هم احساس بدی در من ایجاد می کند ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۰ اگر باعث رنجیدگی شخصی شوم نمی توانم اجازه دهم که به راحتی از کنار من برود ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۱ من کمتر نگران تائید دیگران در مورد انجام کاری که خودم فکر می کنم درست است می باشم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۲ اغلب وقتی کسی در تصمیم گیری ها همراهیم نکند احساس عدم امنیت می کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۳ هرگز حمایت عاطفی هیچ یک از اعضای خانواده را برسی نکردم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۴ من نسبت به آسیب از سوی دیگران بسیار حساس می باشم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۵ عزت نفس من واقعا بستگی به این دارد که دیگران در مورد آن ( عزت نفسم) چه فکر خواهند ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۶ وقتی با همسرم هستم اغلب احساس خفگی می کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۷ وقتی تصمیم می گیرم به ندرت نگران هستم که دیگران در مورد آن چه فکری خواهند کرده ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۸ اغلب از اثری یا هنری که خلق می کنم شگفت زده می شوم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۳۹ وقتی اموری اشتباه است، صحبت در رابطه با آن بسیار بد تر است ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴۰ در مقایسه با دیگران حساس تر هستم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴۱ معمولا بدون اینکه اعتنایی به اعتقاد مردم داشته باشم کاری را که فکر می کنم درست است انجام می دهم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴۲ اگر همسرم فضایی را که به آن نیاز دارم برایم فراهم نماید ارتباط ما بهتر می شود ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴۳ تحت شرایط استرس احساس نسبتا ثابتی دارم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴۴ اغلب بعد از جر و بحث با همسرم احساس بیماری می کنم ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴۵ احساس می کنم قبل از اتخاذ هر تصمیمی توجه به اعتقادات خانواده خیلی مهم است ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱
۴۶ اغلب نگران هستم افرادی که در اطرافم هستند موجب بیماری، آسیب با شکست من می گردند ۶          ۵          ۴ ۳          ۲          ۱

 

ψمهناز نیکو- روانشناس

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید