شفقت به خود و دیگران

شفقت یعنی توجه به رنج خود و دیگران .شفقت حساسيت به تجربه رنج را شامل می شود و با تمایل قوی برای تسکين آن همراه است.

 

نف (۲۰۰۳) شفقت به خود را اینگونه تعریف می کند «گشوده بودن و همراه شدن با رنج های خود، تجربۀ حس مراقبت و مهربانی نسبت به خود، اتخاذ نگرش غيرقضاوتی و همراه با درک و فهم نسبت به بی کفایتی ها و شکست های خود و تشخيص اینکه تجربۀ فرد بخشی از تجربۀ بشری است».

 

 

خب این یعنی وقتی شما با درد و رنجی مواجه میشین، نسبت بهش گارد نگیرین و خودتون رو شکست خورده و بی کفایت ندونین، دقیقا بفهمین درد و رنج از چی شروع شده و برای رفعش تلاش کنید، هرگز و هرگز قضاوت رو به کار نبرین نه در مورد خودتون و نه در مورد دیگران، همیشه نگرش و نگاه و فکر غیر قضاوتی نسبت به خودتون و دیگران داشته باشین.

 

زمانی که شرایط زندگی دردناک یا تحمل آن سخت می شود، شفقت شامل حال فرد می شود. حال آنکه به همان اندازه مناسب است شفقت به خود در موقعیت هایی به کار گرفته شود که واقعه ناراحت کننده ناشی از شکست ها، اعمال نابخردانه یا نواقص فردی است. با وجود آنکه اغلب افراد به گفته خودشان در برخورد با خود، رفتاری خشن تر و ناملایمتر نسبت به برخورد با دیگران نشان می دهند، افرادی که ویژگی «شفقت به خود» دارند، گزارش می کنند که با خود به همان اندازه مهربان هستند که با دیگران چنین اند.

 

شفقت به خود موضعی بامحبت و پذیرا نسبت به ابعاد نامطلوب خود و زندگی خود است و سه مؤلفه اصلی را در بر دارد،
۱- مهربان بودن با خود در مقابل قضاوت کردن خود
۲- احساسات مشترک انسانی در مقابل انزوا، یعنی اینکه همه اشتباه می کنند و درگیر یکسری رفتارها می شوند
۳- ذهن آگاهی (هوشیاری) در مقابل همانندسازی افراطی، یعنی آگاه بودن نسبت به زمان حال

 

بالا بودن شفقت به خود با رضایت از زندگی بیشتر، هوش هیجانی بالاتر، ارتباطات اجتماعی بهتر، همراه است. در مقابل کم و پایین بودن شفقت به خود با نشانه های افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری، انتقاد از خود، ترس از شکست همراه است.
شفقت به خود موجب آشکار شدن محدودیت ها و شناسایی رفتارهای ناسالم می شود که فرد را برای اقدام به تحول قادر می سازد و فرد را برای تغییر و ارتقاء سطح سلامت روان تشویق می کند؛ و از طرفی پایین بودن شفقت به خود باعث می شود که فرد، به طور مکرر در شرایط تنش زا، قضاوت های سخت گیرانه ای نسبت خود داشته باشد و نمی تواند بپذیرد که مشکلات زندگی بخشی از تجربه های مشترک بین همه انسان هاست و به طور مکرر به نشخوار افکار و احساسات دردناک ناشی از آن موقعیت تنش زا می پردازد.

 

ψ مهناز نیکو – روانشناس

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید