زوج درمانی

اصطلاح زوج درمانی در برابر درمان فردی يا گروهی به رویکردهایي اشاره دارد که به بهبود عملکرد دو فرد درون یک بافت ارتباطی متقابل می پردازند. گرچه زوج درمانی منحصر به رابطه دونفره و خاص تأکید دارد، اما یک رویکرد مبتنی بر بافت در درمان دو فرد است. از این رو رویکردهای موفق زوج درمانی بر ارزیابی، تغییر رفتار و کوشش های زوج به تعاملات خاص در رابطه شان تکیه دارد (اون و همکاران، ۲۰۱۲). رویکردهای زوج درمانی با هدف قرار دادن زوج های ناکارآمد، به درمان مشکلات تعاملی با موضوعات ثبات ارتباطی و رضایت ارتباطی در تجارب زوج ها می پردازند.

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید