درباره ما

مهناز نیکو

روانشناس و پژوهشگر

عضو انجمن روانشناسی ایران

عضو انجمن مطالعات روان درمانی ایران